Chat with us, powered by LiveChat
Mozzart HELP

Politika privatnosti

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA 

Lični podaci

Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o učesnicima i njihovim evidencionim računima isključivo u svrhu učestvovanja učesnika u igrama na sreću koje priređuje društvo “Mozzart” d.o.o.

Priređivač će čuvati gore navedene podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik Republike Srbije” broj 97/2008 i 107/2012), te našim Pravilima. Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Na zahtev priređivača, u svrhu provere identiteta ili punoletnosti, učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog korisničkog naloga ukoliko to zahteva zakon, državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da i sam smatra i ima uverenja da je to neophodno, uključujući, ali ne ograničavajući se na potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog dogadjaja koji je predmet opklade. Učesnik ovim putem daje saglasnost za takvo obelodanjivanje.

Lozinka

Učesnik se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te učesnik sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.

Na ovom linku možete preuzeti pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

PROTECTION AND SECURITY OF PERSONAL INFORMATION 

Personal Information

The organizer is obliged to collect, process and store personal information on participants and their recording accounts for the sole purpose of participation in games of chance, organized by the “Mozzart” d.o.o.

The organizer will keep this information as a business secret and treat information in line with legal requirements, particularly in accordance with the Law on Protection of Personal Data (“RS Official Gazette” No. 97/08 and 107/2012), as well as in accordance with the Rules on the Organization of Special Games of Chance via the Means of Electronic Communication (hereinafter: the Rules). The organizer will take permanent measures to protect personal information from misuse, destruction, loss, alteration or unauthorized access. At the request of the organizer, for the purpose of verifying the identity or adulthood of the participant, the participant is obliged to submit personal identification document.

The organizer reserves the right to disclose personal information and data from the specific user account, if that is required by law, state institutions or other regulatory authorities, as well as if the organizer considers that disclosure is necessary, including, but not limited to the court orders or inquires with respect to the integrity of a particular event that is the subject of the bet. The participant hereby consents to such disclosures.

Password

The participants are obliged to preserve confidentiality of their password since it is known solely to them, it is unknown and unavailable to the organizer and participants shall bear all risk of possible abuse of the password.

Click the following LINK to download the Rules on the Organization of Special Games of Chance via the Means of Electronic Communication.